Thư mời họp mặt đồng hương Thái Bình tại miền Nam

Thư mời họp mặt đồng hương Thái Bình tại miền Nam...


Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng